top of page

자문위원

김일섭

 

조동성

 

박상수

 

배기홍

 

이찬우

 

송문현 

 

Thomas Schneeweis

 

George Jabbour

 

Jin Kyung-Soo Liew

 

서울과학종합대학원 총장

 

서울대 경영대학 명예교수

 

경희대 경영대학 교수

 

캐나다 요크대 교수

 

국민대학교 특임교수

 

샌디에이고 주립대학 교수

 

매사추세츠대학교 명예교수

 

조지워싱턴대 교수

 

존스홉킨스대 교수

 

신성환

 

윤창현

 

김진호

 

조대환

 

노희진

 

엄태종

 

조홍래

 

강세기

 

고영호

 

홍익대학교 교수

 

서울시립대학교 교수

 

이화여자대학교 교수

 

노바사우스이스턴대 교수

 

자본시장연구원 선임연구위원

 

MSCI 한국대표

 

한국투자신탁운용 대표

 

삼정 KPMG 전무

 

싱가포르투자공사(GIC) 상무

 

bottom of page